Severity of foot process effacement is associated with proteinuria in patients with IgA nephropathy
Ji-Hye Lee, Si-Hyong Jang, Nam-Jun Cho, Nam Hun Heo, Hyo-Wook Gil, Eun Young Lee, Jong-Seok Moon, Samel Park
Kidney Res Clin Pract. 2020;39(3):295-304.   Published online 2020 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.017
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Distinct characteristics and prognosis of IgA nephropathy patients with nephrotic syndrome: a propensity score-matched cohort study
Yuanyuan Jiang, Pei Chen, Wenjing Zhao, Lijun Liu, Sufang Shi, Jicheng Lv, Hong Zhang
Frontiers in Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Comparative proteomic analysis of glomerular proteins in IgA nephropathy and IgA vasculitis with nephritis
Hajime Kaga, Hirotoshi Matsumura, Ayano Saito, Masaya Saito, Fumito Abe, Takehiro Suzuki, Naoshi Dohmae, Masafumi Odaka, Atsushi Komatsuda, Hideki Wakui, Naoto Takahashi
Clinical Proteomics.2023;[Epub]     CrossRef
Epigenetic modification in diabetic kidney disease
Zhe Liu, Jiahui Liu, Wanning Wang, Xingna An, Ling Luo, Dehai Yu, Weixia Sun
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Targeted inhibition of CX3CL1 limits podocytes ferroptosis to ameliorate cisplatin-induced acute kidney injury
Qiming Gong, Tengfang Lai, Liudan Liang, Yan Jiang, Fahui Liu
Molecular Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of pulsed intravenous methylprednisolone with alternative low-dose prednisone on high-risk IgA nephropathy: a 18-month prospective clinical trial
Yan Li, Rongguo Fu, Jie Gao, Li Wang, Zhaoyang Duan, Lifang Tian, Heng Ge, Xiaotao Ma, Yuzhan Zhang, Ke Li, Peihao Xu, Xuefei Tian, Zhao Chen
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison between outcomes of IgA nephropathy with nephrotic-range proteinuria and nephrotic syndrome: do podocytes play a role?
Yizhen Chen, Aicheng Yang, Yuansheng Hou, Longhui Liu, Jiehua Lin, Xiaodan Huang, Jundu Li, Xusheng Liu, Fuhua Lu, Qizhan Lin, Haifeng Yang, Shuling Yue, Shujun Jiang, Lixin Wang, Chuan Zou
Renal Failure.2022; 44(1): 1444.     CrossRef
Great prognosis of concurrent anti-GBM disease and IgA nephropathy in a young woman: A case report
Fu Shaojie, Su Sensen, Huang Jingda, Wang Luyu, Zhang Fei, Yu Jinyu, Xu Zhonggao, Wu Hao
Medicine.2022; 101(37): e30686.     CrossRef