Retroperitoneal fibrosis in the era of immunoglobulin G4-related disease
Yoon Kyung Choi, Ji Hyun Yang, Shin Young Ahn, Gang Jee Ko, Se Won Oh, Myung Gyu Kim, Won Yong Cho, Sang Kyung Jo
Kidney Res Clin Pract. 2019;38(1):42-48.   Published online 2019 Feb 12     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.18.0052
Citations to this article as recorded by Crossref logo
IgG4-related retroperitoneal fibrosis with acute kidney injury: a case report and literature review
Liubov Petelytska, Adriana Nikitina, Oksana Tarasenko, Ihor Chechotenko, Dmytro Mykhailov, Vladyslav Kravchenko, Oleg Iaremenko
Rheumatology International.2023; 43(11): 2141.     CrossRef
Synchronous detection of IgG subtypes based on SERS combined with immunoassay
Huixue Zhao, Bailing Song, Shijiao Sun, Hao Zhou, Tingwei Liu, Feiyan Jiao, Lei Wang, Xinxia Li, Jiutong Li
Nanotechnology.2022; 33(25): 255101.     CrossRef
Immunoglobulin G4-related disease as the alternative diagnosis
O M P Jolobe
QJM: An International Journal of Medicine.2021; 114(2): 144.     CrossRef
Clinical characteristics of IgG4-related retroperitoneal fibrosis versus idiopathic retroperitoneal fibrosis
Kunkun Wang, Zhenfan Wang, Qiaozhu Zeng, Lijuan Zhu, Jingyuan Gao, Ziqiao Wang, Shanshan Zhang, Fei Yang, Danhua Shen, Yi Wang, Yanying Liu, Jan H.N. Lindeman
PLOS ONE.2021; 16(2): e0245601.     CrossRef
La fibrose rétropéritonéale idiopathique
A. Le Joncour, D. Saadoun, P. Cacoub
La Revue de Médecine Interne.2020; 41(12): 822.     CrossRef
IgG4‐related lung disease progressing to respiratory failure
Yusuke Kunimatsu, Nozomi Tani, Izumi Sato, Yuri Ogura, Kazuki Hirose, Takayuki Takeda
Respirology Case Reports.2020;[Epub]     CrossRef