Uremic pruritus: pathophysiology, clinical presentation, and treatments
Mei-Ju Ko, Yu-Sen Peng, Hon-Yen Wu
Kidney Res Clin Pract. 2023;42(1):39-52.   Published online 2022 May 4     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.21.189
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The factors that are associated with itching in chronic kidney patients and evaluation of itching with the 5d itch scale
Barıs Mulla Cetin, Fatma Betul Guzel, Ilyas Ozturk, Ertugrul Erken, Ozkan Gungor, Orcun Altunoren
International Urology and Nephrology.2024;[Epub]     CrossRef
AST-120 improved uremic pruritus by lowering indoxyl sulfate and inflammatory cytokines in hemodialysis patients
Chia-Chao Wu, Ya-Chung Tian, Chien-Lin Lu, Ming-Ju Wu, Paik-Seong Lim, Yi-Wen Chiu, Ko-Lin Kuo, Shou-Hsuan Liu, Yu-Ching Chou, Chien-An Sun, Yi-Chou Hou, Kuo-Cheng Lu
Aging.2024;[Epub]     CrossRef
Microbiota analysis in the hemodialysis population - Focusing on Enterobacteriaceae
Hon-Yen Wu, Yi-Tsung Lin, Wan-Chuan Tsai, Yen-Ling Chiu, Mei-Ju Ko, Ju-Yeh Yang, Mei-Fen Pai, Hsin-Sui Hsu, Shih-Ping Hsu, Yu-Sen Peng, Chun-Hsing Liao
Journal of Microbiology, Immunology and Infection.2023; 56(2): 311.     CrossRef
Comparative efficacy of Chinese herbal medicines for dialysis patients with uremic pruritus: A systematic review and network meta-analysis
Ping-Hsun Lu, Chien-Cheng Lai, Ling-Ya Chiu, Jen-Yu Wang, Po-Hsuan Lu
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef