Serum cystatin C to creatinine ratio is associated with sarcopenia in non-dialysis-dependent chronic kidney disease
Jung Nam An, Jwa-Kyung Kim, Hyung-Seok Lee, Sung Gyun Kim, Hyung Jik Kim, Young Rim Song
Kidney Res Clin Pract. 2022;41(5):580-590.   Published online 2022 Jun 24     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.21.214
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bioenzyme-free colorimetric assay for creatinine determination based on Mn3O4 nanoparticles catalyzed oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine
Yuyang Lu, Nuotong Shen, Yachao Xi, Tao Zhu, Hao Peng, Lihao Zhong, Fang Li
Microchimica Acta.2024;[Epub]     CrossRef
Prognostic value of the serum creatinine/cystatin C ratio in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Yasutaka Kawasaki, Kazuaki Nishiki, Masafumi Nojiri, Ryo Kato, Shohei Shinomiya, Taku Oikawa, Takeshi Ishizaki, Hirohisa Toga, Shiro Mizuno
Respiratory Investigation.2024; 62(1): 143.     CrossRef
Diagnostic test accuracy of serum creatinine and cystatin C-based index for sarcopenia: a systematic review and meta-analysis
Taiping Lin, Tingting Jiang, Xiaotao Huang, Ping Xu, Rui Liang, Quhong Song, Xiangping Tu, Yanli Zhao, Li Huang, Jirong Yue, Chenkai Wu
Age and Ageing.2024;[Epub]     CrossRef
The diagnostic performance of Cr/CysC for sarcopenia and its predictive value on clinical outcomes in hospitalized older patients: a prospective cohort study
Xiangping Tu, Taiping Lin, Li Huang, Tianjiao Tang, Dongmei Xie, Langli Gao, Tingting Jiang, Jirong Yue
European Geriatric Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Comparison of the association intensity of creatinine and cystatin C with hyperphosphatemia and hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease
Byungju Min, Sung-Ro Yun, Se-Hee Yoon, Jong-Dai Kim, Wan Jin Hwang, Won Min Hwang, Yohan Park
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Serum creatinine-to-cystatin C ratio as an indicator of sarcopenia in hemodialysis patients
Takahiro Yajima, Kumiko Yajima
Clinical Nutrition ESPEN.2023; 56: 200.     CrossRef
Elevação espúria do nível de creatinina sérica em paciente com doença de Crohn sem lesão renal histológica: relato de caso e revisão da literatura
Sul A Lee, Gearoid Michael McMahon
Brazilian Journal of Nephrology.2023; 45(4): 497.     CrossRef
A spurious elevation of serum creatinine level in a patient with Crohn’s disease without histologic kidney damage: a case report and review of the literature
Sul A Lee, Gearoid Michael McMahon
Brazilian Journal of Nephrology.2023; 45(4): 497.     CrossRef
Serum Creatinine/Cystatin C Ratio as a Predictor of In-hospital Mortality in Patients Hospitalized with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Zhixiang Chen, Lei Zha, Xiao Ma, Jing Xu, Dandan Huang, Wenlong Wu, Long Chen, Feng Yang, Weiling Liao, Wenhua Wang
Lung.2022; 200(5): 609.     CrossRef