Hospital mortality and prognostic factors in critically ill patients with acute kidney injury and cancer undergoing continuous renal replacement therapy
Da Woon Kim, Geum Suk Jang, Kyoung Suk Jung, Hyuk Jae Jung, Hyo Jin Kim, Harin Rhee, Eun Young Seong, Sang Heon Song
Kidney Res Clin Pract. 2022;41(6):717-729.   Published online 2022 Jul 19     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.21.305
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of cardiac function in patients with gastrointestinal cancer with or without acute kidney injury assessed using a non-invasive impedance cardiography: a case-control study
Huihui Chen, Guolei Zhang, Lei He, Wei Zhou, Shenglei Zhang, Zhe zhe Niu, Jingjing Jin, Mei juan Cheng, Liping Guo, Xiang nan Liang, Rong fang Zhu, Huiran Zhang, Yaling Bai, Jin sheng Xu
BMC Cardiovascular Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
Impact of decreased levels of total CO2 on in-hospital mortality in patients with COVID-19
Yaerim Kim, Soie Kwon, Seong Geun Kim, Jeonghwan Lee, Chung-hee Han, Sungbong Yu, Byunggun Kim, Jin Hyuk Paek, Woo Yeong Park, Kyubok Jin, Seungyeup Han, Dong Ki Kim, Chun Soo Lim, Yon Su Kim, Jung Pyo Lee
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Evaluation of Continuous Renal Replacement Therapy Results Applied in the Intensive Care Unit
İlknur Hatice AKBUDAK, Çağla ERDOĞAN, İsmail Hakkı AKBUDAK
Pamukkale Medical Journal.2022;[Epub]     CrossRef